นายทองเดิน เผ่าดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่
 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
รับผิดชอบงาน
1.งานบริหารงานวิชาการ
2.งานบริหารงานบุคลากร
3.งานบริหารงานการเงินและงบประมาณ
4.งานบริหารงานบริหารทั่วไป