ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 
 
ผู้อำนวยโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
 
วุฒิ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
 


นางวันทนีย์ ศุภฐิติพงศ์
นางบัวเรียว ปรางค์สุวรรณ
นางจุฑามาศ อภัยโรจน์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ ปริญญาตรี

วุฒิ ปริญญาตรี

วุฒิ ปริญญาตรีโท
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 


นางสาวสายสวาท คำก้อนแก้ว
นางเทียนศรี ราชตา
นางวราลักษณ์ มากกุญชร
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาโท

วุฒิ ปริญญาตรี

วุฒิ ปริญญาตรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 


นางวิริยา ศรีสุวรรณภรณ์
นางประภา ลิขิตแสนภู
นางศุกรี เทอดธรรมวงศ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี
วุฒิ ปริญญาโท
วุฒิ ปริญญาตรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ห้องภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 


นางอารีรัตน์ มณีรัตน์
นางมาเรียม นรรัตน์
นางเทพิน ใจผูก
ตำแหน่งครูชำนาญการ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี
วุฒิ ปริญญาตรี
วุฒิ ปริญญาตรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ห้องภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1
 


นางสุปรียา รุ่งรัศมี
นางดรรชกร กันทะหล้า
นางรุ่งนารี ยุทธศิลป์กุล
ตำแหน่งครูชำนาญการ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี
วุฒิ ปริญญาตรี
วุฒิ ปริญญาตรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้นอนุบาล 2
ไปช่วยราชการ
 


นางสาวรัตนา มาลารัตน์
นางสาวณัฐสุดา พรหมมินทร์
นายทวีศักดิ์ จิตต์สุวรรณ
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี
วุฒิ ปริญญาตรี
วุฒิ ปริญญาตรี
 


นายบุญสอน เหล็กศรีสืบ
ตำแหน่งช่างไม้ 3