แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
วิสัยทัศน์ (Vision)

ปรัชญาของโรงเรียน
อัตลักษณ์
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
สีประจำโรงเรียน
เหลือง - ดำ