ปรัชญาและสีประจำโรงเรียน

เรียนดี    มีวินัย    ใจนักกีฬา    พัฒนาชุมชน

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน  -  ขาว