จำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

ชั้น

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1/1

14

16

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุบาลปีที่2/1

9

10

19

อนุบาลปีที่2/2

9

9

18

รวมชั้นอนุบาล

32

35

67

ประถมศึกษาปีที่  1/1

10

10

20

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

11

9

20

ประถมศึกษาปีที่  2 /1

16

9

25

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

11

6

17

ประถมศึกษาปีที่  3/1

14

11

25

ประถมศึกษาปีที่  3/2

13

13

26

ประถมศึกษาปีที่  4/1

11

12

23

ประถมศึกษาปีที 4/2

13

11

24

ประถมศึกษาปีที่  5/1

13

15

28

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

13

13

26

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

12

14

26

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

13

13

26

รวมชั้นประถมศึกษา

150

136

285

รวมทั้งหมด

182

171

353